واگذاری یک قطعه زمین واقع در پایانه مسافربری جهت ساخت کارواش