آگهی مناقصه :قرارداد واگذاری  فعالیتهای خدماتی ، پشتیبانی ، فنی ، خدمات شهری  و فضای سبز  به صورت حجمی

جهت دریافت اسناد مناقصه ، شرایط قرارداد ، پیشنهاد قیمت و ... اینجا کلیک کنید .