بازگشایی کوچه امام خمینی 6 - کوچه مسجد چهار طرح

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، به منظور حل مشکل تردد شهروندان در کوچه امام خمینی 6 - کوچه مسجد چهار طرح پس از گذشت سالیان زیاد با توافق صورت گرفته  بین شهرداری و هیات امنا مسجد مسیر بازگشایی شد .