بازدید میدانی شهردار ، فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی و فرمانده منطقه انتظامی شهرستان از عملیات ساخت بلوار قهستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری ،دکتر یحیی پور  شهردار به اتفاق سرهنگ رضائی  فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی و فرمانده منطقه انتظامی شهرستان از عملیات ساخت بلوار قهستان بازدید میدانی داشتند .