بازدید میدانی شهردار از عملیات عمرانی ساخت امتداد بلوار قهستان