تسطیح و زیر سازی معبر بازگشایی شده کوچه بزرگمهر 4  (ابوذر )- مدرسه بعثت