ترانشه گذاری و ایجاد کانال شیرابه در محل دفن زباله شهرداری