خرید و جانمائی 20 عدد مخزن  زباله گالوانیزه  در راستای خدمات رسانی  بهینه در حوزه خدمات شهری 

 20 عدد مخزن  زباله گالوانیزه  در راستای خدمات رسانی  بهینه در حوزه خدمات شهری به مبلغ 550 میلیون ریال خریداری  و  در امکان فاقد سطل جانمائی شد .

از شهروندان گرامی خواهشنمدیم زباله ها را در نایلون دربسته و در داخل مخازن زباله بریزید و از ریختن زباله در اطراف سطل جهت رعایت بهداشت و زیبائی محیط خودداری کنید .