زیر سازی و اجرای کانیو در کوچه امام خمینی 29 توسط گروه عمران