آغاز عملیات پیاده رو سازی جنب اداره برق و کوچه جنب پزشکی قانونی 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، آغاز عملیات پیاده رو سازی جنب اداره برق و کوچه جنب پزشکی قانونی توسط گروه عمران شهرداری آغاز شد .