جلسه بررسی وضعیت غسالخانه شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، جلسه بررسی وضعیت  غسالخانه شهرداری  در خصوص تغیسل و تدفین متوفیان با توجه به بیماری کرونا با حضور شهردار ، اعضای شورای شهر ،کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و پیمانکار غسالخانه برگزار شد .