آگهی تجدیدمزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری ، امام علی (ع) و شهرک سیمان