آگهی مناقصه واگذاری  فعالیتهای خدماتی ، پشتیبانی ، فنی ، خدمات شهری  و فضای سبز  به صورت حجمی

جهت دریافت قرارداد و شرایط اینجا کلیک نمایئد . ضمنا کلیه شرکت های محترم می بایست پس از ارائه قیمت  نسبت به مهر و امضاء کلیه اوراق قرارداد اقدام نمایند .