آگهی تجدید مزایده 4 واحد تجاری جهت اجاره به مدت 2 سال