آگهی تجدیدمزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی  در شهرک شهرداری ، امام علی (ع) و شهرک سیمان