عملیات بتن ریزی خانه محله ، خیابان دستجرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، عملیات بتن ریزی خانه محله در خیابان دستجرد توسط پیمانکار در حال انجام است .