بازدید شهردار از سالن مرکز مدیریت بحران شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، دکتر غلام پور شهردار قاین به اتفاق مسئولین حوزه خدمات شهری از ستاد مدیریت بحران شهرداری بازدید میدانی و در خصوص تجهیز و راه اندازی مرکز دستوراتی را صادر نمودند .