همزمان با هفته کار و کارگر ، چکاپ کارگران شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، همزمان با هفته کار و کارگر و به منظور سنجش سلامت کارگران شهرداری ، آزمایشات کامل به منظور چکاپ و با همکاری آزمایشگاه مرکز جهاد دانشگاهی شهرستان در حال انجام است .