کمیسیون بررسی مطالبات شهرداری از دستگاه های و ادارات دولتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، کمیسیون بررسی مطالبات شهرداری از دستگاه های و ادارات دولتی با حضور شهردار ، معاون و کارشناسان شهرداری برگزار شد .