آغاز عملیات گسترش ساختمان کشتارگاه دام شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، در جهت خدمات دهی بهینه در کشتارگاه دام شهرداری ، عملیات افزایش فضای فیزیکی ساختمان آغاز و در همین راستا بتن ریزی فندانسیون توسط گروه عمران و خدمات شهری اجرا شد .