جلسه کمیسیون ماده صد شهرداری جهت بررسی پرونده های ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ،کمیسیون ماده صد شهرداری با حضور رئیس دادگستری ، معاون امور عمرانی فرمانداری ، عضو شورای اسلامی شهر ، شهردار و دبیر کمیسیون ماده صد به منظور بررسی پرونده ها تخلفات ساختمانی ارجاعی به کمیسیون ماده صد برگزار شد .