تبلیغات محیطی و فضا سازی شهرداری در آستانه هفته دفاع مقدس  و آغاز سال تحصیلی

به گزارش روابط عمومی در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی ، تبلیغات محیطی و فضا سازی محیطی توسط حوزه روابط عمومی شهرداری در معابر شهری نصب شد .