حضور دانش آموزان در مراسم معنوی سی شب با قرآن - مسجد جامع