عملیات همسطح سازی ورودی قرائت خانه واقع در بلوار نوربخش