بازدید شهردار از عملیات جدول گذاری میدان ورودی شهر - از سمت مشهد